Оперативна програма аз мога повече

 

аз мога доставчици

Европейски проекти

По време на присъединяването си към ЕС, страната ни е подпомогната от програмите ФАР, ИСПА и САПАРД. С членството си България получава от структурните фондове средства, които се разпределят между 8 програми.

По половината от програмите, предприятията могат да бъдат преки бенефициенти, т.е. ще могат директно да кандидатстват. По останалите програми, средства за предприятията ще могат да се усвоят като изпълнители / доставчици на обучение по проекти на всички други преки бенефициенти - образователни и обучителни институции, неправителствени организации, общини, министерства, държавни и други публични фирми.

Като бенефициенти, представители на бизнеса ще получат финансиране по дадените програми както следва:


ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността (без сектора за преработка на селскостопански продукти ) и стартиращи технологични фирми. бенефициенти по програмата са предприятия от сферата на производството и услугите и обучителни организации. ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - бенефициенти по програмата са предприятия от сферата на производството и услугите и обучителни организации.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- бенефициенти по програмата са земеделски производители; предприятия от хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на селскостопански продукти) ; фирми развиващи неземеделска дейност в селски район - производство, селски туризъм, продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

ОП РИБАРСТВО

- бенефициенти по програмата са юридически лица и еднолични търговци, собственици на рибарски кораби, регистрирани в Регистъра на рибарските кораби на ИАРА, рибари и техните семейства, въвлечени в риболова; физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, собственици на аквакултурни ферми; собственици на пристанища, асоциации и организации на производителите; рибарски групи.


ОП РЧР - Развитие на Човешките Ресурси

ОП РЧР лого

Оперативната програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ е документ, служещ като рамка за усвояване на средства, съфинансирани от Европейския социален фонд и Националния бюджет на страната ни в периода на програмата 2007-2013 година и ще обхване територията на цялата страна по т.н. цел - "Сближаване".
Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели, на която е " Повишаване на потенциала на развитие на човешкия капитал и достигане на равнищата на заетост, доходи и социална интеграция, осигуряващи по-високо качество на живот. "РСР - Развитие на Селските Райони

Програма за развитие на селските райони
Програма за Развитие на Селските райони се прилага в България за програмния период 2007-2013г., като продължение на програмата САПАРД. Тя има за цел:
- подобряване на конкурентноспособността на селкото и горското стопанство, иновации във хранително-вкусовата индустрия;
- опазване на природните ресурси и околната среда, чрез предоставяне на подкрепа за управление на земите;
- по-добро качество на живот в селките райони и насърчаване на разнообразяването на икономическата дейнтост в тях.