Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - ОП РЧР

оперативна програма аз мога повече
Основната цел на Оперативната програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ е по-добро качество на живот на хората, чрез подобряването на човешкия капитал , постигане на по-високи нива на заетост и производителност, достъп до качествено образование и учене през целия си живот, засилване на социалното включване.

При изпълнение на програмата РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ще се преследват следните цели:
- повишаване предлагането на труд и качество на работната сила;
- увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;
- повишаване социалния капитал, партньорства и мрежи, и развитие на социалната икономика.

Основни приоритетни оси, върху които трябва да се фокусира ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ са следните:
Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването;
Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;
Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основаwа на знанието;
Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение;
Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
Приоритетна ос 6: Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;
Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество;
Приоритетна ос 8: Техническа помощ.

За реализиране на програмата ще допринесе изпълнението на основните хоризонтални принципи на подкрепа от ЕСФ за периода 2007-2013, прилагане на водещите принципи на Стратегическите насоки на Общността за сближаване и Инициативата на Общността EQUAL.

Тези принципи на Оперативната програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ включват:
- равенство между половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, религия, вярвания, етнически произход, увреждания, възраст или сексуална ориентация;
- иновации и прилагане на политики;
- партньорство;
- добро управление на програми и проекти;
- устойчиво развитите.

По време на програмния период ще бъдат извършени Предварителна оценка, Текуща оценка и Последваща оценка, целта на които е да се извършват в рамките на Оперативната програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ и да се подобри качеството, ефективността и допълняемостта на нейната стратегия. Извършените оценки ще подпомогнат наблюдението и изпълнението на Оперативната програма.схеми Аз Мога и Аз Мога Повече към ОП Развитие на Човешките Ресурси

Схема Аз Мога Повече

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - схема "Аз Мога"

Процедурата за набиране на документи на граждани в регионалните Бюра по труда, по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.13 - „Аз мога" беше стартирана през август 2010г.
Целта на схемата беше даване на възможност на заетите лица по трудов договор и самонаетите лица, без значение от сферата им на дейност да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения, с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитите.
Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ по изминалата процедура за целия програмен период е в размер на 26 млн. лв.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - схема "Аз Мога Повече"

В качеството си на Договарящ орган "Агенцията по Заетостта", стартира процедура допълваща схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.11 - „Аз мога" и BG051PO001-2.1.13 - „Аз мога" . Тази процедура е BG051PO001-2.1.14 - „Аз мога повече", като чрез нея ще бъде осигурен пряк и равен достъп на заетите лица до учене през целия живот, без това да зависи от инициативата на техните работодатели.
Целта на процедурата BG051PO001-2.1.14 - Аз мога повече " е да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация, обучение по чужд език или дигитална компетентност, с цел повишаване пригодността за заетост и създаване на възможност за кариерно развитие.
Максималния бюджет на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура за целия програмен период е в размер на 50 млн. лв.
Краен срок за подаване на документи за граждани в регионалните Бюра по Труда бе 30.09.2011г.
Крайния срок за приключване на обученията бе 30.06.2012, в последствие срока бе удължен на 31.10.2012г.
От 14.05.2012 крайния срок за приключване на обученията е 31.07.2013г. с валидност на ваучерите - до 31.12.2013г.

Очакваме старт на нова процедура до края на 2012 година.