Програма РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

програма за развитие на селските райони
Официално програмата е одобрена на 19.02.2008г. с Решение на Европейска комисия № 755 , с общ бюджет от 3 242 000 000 евро. Средствата са разпределени между 22 мерки, по които бенефициентите могат да кандидатстват за финансиране.

Мерките за финансово подпомагане по Програма за Развитие на Селските райони са обединени в 4 приоритетни оси, посочени както следва:
Приоритетна ос 1 - "Подобряване на конкурентноспособността на земеделските и горски сектори" - 37 %
Приоритетна ос 2 - "Подобряване на околната среда и природата" - 24 %
Приоритетна ос 3 - "Подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика" - 27 %
Приоритетна ос 4 - "ЛИДЕР" (от френски - "Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони") - 2,5 % от бюджета.

Допустими кандидати по програмата са:
- земеделски производители / фермери;
- собственици на гори и техните асоциации, горски кооперации; държавни лесничейства; микропредприятия, преработващи горски продукти; национални паркове и др.;
- признати организации на производители;
- предприятия от хранително-вкусовата промишленост;
- предприятия в сектори, различни от земеделието, работещи в селките райони;
- общини в селските райони;
- неправителствени организации и читалища;
- официално регистрирани религиозни институции;
- местни инициативни групи.

Допустими разходи са:
- закупуване на селскостопанска техника;
- технологично оборудване;
- строеж на производствени складови помещения.

Подкрепяни проекти ще бъдат подобряване на инфраструктурата, за ремонт на пътища, ВиК системи, за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и др. неземеделски дейности в селските райони.
За всеки един кандидат размерът на безвъзмездната финансова помощ варира в зависимост от типа на прилаганата мярка и изпълняваните дейности. Тя варира между 40% и 100% от общата стойност на самия проект, в зависимост от това дали кандидатът е частно лице или община. За част от мерките безвъзмездната помощ се предоставя на площ или на земеделско стопанство.

Управляващ орган на Програма за Развитие на Селските райони е Дирекция "Развитие на Селските райони", Министерство на земеделието и храните. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна , чрез своите 28 областни дирекции, прилага отделни мерки за финансово подпомагане по програмата, като приема, обработва, одобрява и разплаща подадените проектни предложения.

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ към Програма за Развитие на Селските райони - юли 2012

Започва прием по 3 от най-популяните мерки на Програма за Развитие на Селските райони през месец Юли, това са - 112 "Създаване на стопанства за млади фермери", 121 "Модернизиране на замеделски стопанства" и 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности".

 

МЯРКА 112 "Създаване на стопанства за млади фермери"

Периода за прием на документи на младите фермери по мярка 112 е 23.07.2012 до 19.08.2012г. Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 78 млн. лв.
Въвеждат се и допълнителни приоритети:
- за кандидатите имащи завършено средно или висше образование в областта на земеделието, ветеринарна медицина или аграрна икономика, или сертификат за завършен 150 часов курс в изброените области;
- при оценка на заявленията приоритет ще се дава на млади фермери за сертифициране за биологично производство;
- предимства ще имат фермери, които ще развиват дейност в сектор "Животновъдство";
- с предимство ще се ползват и кандидати от областите с най-малко предадени до сега проекти - Варна, Благоевград, Габрово, Ловеч, Кърджали, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.

Младите фермери по време на изпълнение на плана ще имат възможност да направят промени на заложените инвестиции, дейности и цели, но само след като подадът мотивирано и обосновано заявление за промяна до Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна и сключването на анекс към подписаният договор за предоставяне на финасова помощ.

 

МЯРКА 121 "Модернизиране на замеделски стопанства"

Кандидастването по мярка 121 ще започне от 16.07.2012 до 19.08.2012г. Финасовата помощ по тази мярка е в размер на 276 млн. лв. и е предназначена за:
- земеделски производители и инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко дейности по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
- признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производителите и са свързани с една или няколко основни земедеслки дейности, производство и/или съхранение на земедеслки продукти, които са произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба.

Като приоритетни проекти са тези за производство на енергия от биомаса и намаляване потреблението на вода, за енергийна ефективност, за сектор "Плодове и Зеленчуци" и предложенията за биологични производители и тютюнопроизводители. Предимства ще имат кандидатите от Перник, Видин, Кърджали, Габрово и Смолян.


МЯРКА 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"

Подаването на документи по мярка 311 ще продължи от 22.10. до 18.11.2012г. Тя предоставя безвъзмездна помощ на земеделските производители за инвестиции в неземеделски дейности. Мярката ще се прилага в 231 общини в селските в селските райони, като изключим селищата с развит масов туризъм, които няма да бъдат подпомогнати.
Като цели на мярка 311 могат да бъдат отбелязани:
- насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности в сектор земеделие;
- насърчаване създаването на възможности за заетост и на повишаване доходите на населението от селските райони;
- насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските райони.
За подпомагане недопустими са производството на първични земеделски и горски продукти, рибарство, хранителна промишленост, търговия на дребно, транспорт.